Vad är RKL?

VAD ÄR RKL?

 

En organisation för experter inom byggbranschen

Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL r.f. (RKL)  är en 116 år gammal, känd och pålitlig nationell organisation för byggexperter. Medlemskåren består av 72 lokalföreningar i hela landet, vars personmedlemmar är sysselsatta inom olika grenar av byggbranschen. Typiska uppgifter är arbetsledning, övervakning, konsultering eller planering.

De flesta av medlemmarna har en tidigare teknikerexamen på institutnivå eller en nutida byggmästar- eller ingenjörsexamen från yrkeshögskola. Många fungerar som företagare, endera som huvud- eller bisyssla.

RKL bildar ett nätverk med nästan 8000 personmedlemmar nationellt sett, och får därmed sin röst hörd. Förbundet hör bland annat till Kiinteistö- ja rakennusalan foorumi som leds av Rakennusteollisuus ry, och är grundande medlem av Rakennustietosäätiö, Rakennustieto Oy och Rakennuslehti. RKL ger ut medlemstidningen Rakennustaito som har kommit ut utan avbrott sedan år 1906. Förbundet och medlemsföreningarnas verksamhet stöds av Rakennusmestarien säätiö.

RKL är ideell yrkesförening, som främjar byggmästar- och -ingenjöreryrkets värderingar, bevakar medlemmars förmåner, utbildar och utvecklar branschens kunnande, påverkar lagstiftning och representerar yrkeskåren i olika intressegrupper. Lokalföreningarna arrangerar skolningar och fritidsaktiviteter för sina medlemmar, allt från terrängcykling till pilktävlingar. Till RKL hör också sex svenskspråkiga föreningar som har verksamhet i hela Svenskfinland (förutom Åland). De svenskspråkiga föreningarna bildar även ett svenskspråkigt förbund, SBIF, som är nära samarbetspartner till RKL.

RKL värderar högt kunnande och byggandets kvalitet, inbegripet hållbarhet. Precis som välbyggda hus är även RKL hållbar och beständig som organisation.