• Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
 • Rahakamarinportti 3 B, 00240 Helsinki
 • Puh. 010 2010 500
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
RKL-Palvelut Oy (Y-tunnus 1882919-1)
Rahakamarinportti 3 B, 00240 HELSINKI
09 8770 6512, merja.salomaa@rkl.fi

Yhteyshenkilö
Merja Salomaa
Rahakamarinportti 3 B, 00240 HELSINKI
09 8770 6512, merja.salomaa@rkl.fi

Rekisterin nimi
Tapahtumien luennoitsija-, osallistuja- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltavin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, luennoinnin, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.
Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämiseen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtuman ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä panna sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Lisäksi tietoja säilytetään tulevien tapahtumien markkinointiin. Tiedot poistetaan henkilön omasta pyynnöstä tai mikäli tiedot ovat vanhentuneet.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, luennoitsijoita tai markkinointiluvan antaneita.
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa
sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus, koulutus, ammatti, yritystiedot, verkkolaskuosoite, Y-tunnus, tilinumero, allergiatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksirekisteritiedot siirretään määrätylle henkilötietojen käsittelijälle sekä maksupalvelutoimittajalle.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen
tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilöstölain 26 § mukaisesti oikeus muun muassa:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä tieto häntä koskevia henkilötietoja sekä oikeus pyytää kyseisten
  tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee
  suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä
  tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus
  peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen
  sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
  Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
  Vaihde: 029 56 66700
  Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi